Regulamentul de vanzare prin licitatie publica a bunurilor imobile proprietatea debitoarei Antrepriza Dezvoltare CDA S.R.L.

SC CONSULTIM LICHIDARI SPRL – Societate profesionala de insolventa


Tribunalul Timis

Sectia a II – A Civila

Dosar nr. 5069/30/2014

Debitoare: ANTREPRIZA DEZVOLTARE CDA SRL – in faliment
REGULAMENT DE VANZARE

PRIN LICITATIE PUBLICA A BUNURILOR IMOBILE

PROPRIETATEA DEBITOAREI

ANTREPRIZA DEZVOLTARE CDA S.R.L. – in faliment
Subscrisa S.C.P. CONSULTIM LICHIDARI S.P.R.L., cu sediul în Timisoara, B-dul Revolutiei, nr. 13, ap. 2, nr. de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale UNPIR: RFO II - 0229, cod de înregistrare fiscală nr. 20694608, în calitatea de lichidator judiciar al debitorului ANTREPRIZA DEZVOLTARE CDA SRL – in faliment (fosta BOGART VEST SRL), cu sediul social in Timisoara, str. Armoniei, nr. 27A, jud. Timis, avand cod unic de inregistrare 16449716, numar de ordine la ORC Timis J35/1566/2004, numita prin Incheierea Civila nr.198/15.02.2018, formulam prezentul REGULAMENT DE VANZARE, cu referire la urmatoarele puncte:1. INFORMAŢII GENERALE

2.PREZENTAREA BUNURILOR CARE FAC OBIECTUL VALORIFICARII

3.LUAREA LA CUNOSTINTA DE CATRE CUMPARATOR

4. REGULAMENT DE DESFASURARE A LICITATIEI

4.1. PREVEDERI PRIVIND DESFASURAREA LICITATIEI

A) Loc de desfasurare
B) Data licitatiei
C) Pretul de pornire al licitatiei
D) Conditii de participare

-Persoanele fizice
-Persoanele juridice

4.2. VALORIFICARE PRIN LICITATIE PUBLICA

5.PLATA PRETULUI

6.TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

7.CONTESTATII

8. ALTE CLAUZEINFORMATII GENERALEPrin Incheierea Civila nr. 198 din data de 15.02.2018 Tribunalul Timis Secția a II a Civilă a dispus numirea SCP CONSULTIM LICHIDĂRI SPRL în calitate de administrator judiciar al debitoarei ANTREPRIZA DEZVOLTARE CDA SRL – în insolvență (fosta BOGART VEST SRL), cu sediul social în Timișoara, str. Armoniei, nr. 27A, jud. Timiș, având cod unic de înregistrare 16449716, numar de ordine la ORC Timiș J35/1566/2004, în cadrul dosarului nr. 5069/30/2014.

La data 18.10.2018, conform hotararii nr. 1183, instanța a dispus intrarea debitoarei în faliment și numirea SCP CONSULTIM LICHIDĂRI SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei.
Dreptul de proprietate asupra imobilelor mentionate in Listele anexe prezentului Regulament pentru valorificare apartine societății debitoare ANTREPRIZA DEZVOLTARE CDA SRL – în faliment.

Prezentul Regulament de valorificare este intocmit in conformitate cu dispozitiile Legii 85/2014, a fost aprobat de catre Adunarea Creditorilor din data de _________ si cuprinde conditiile de valorificare ale bunurilor scoase la vanzare, prin licitatie publica cu strigare, in conditiile Legii 85/2014.2. PREZENTAREA BUNURILOR CARE FAC OBIECTUL VALORIFICARIIBunurile ce fac obiectul valorificarii sunt urmatoarele:


1. Teren extravilan, categoria arabil, in suprafata S = 34.500 mp., inscris in Cartea Funciara nr. 402360, numar cadastral 402360 cu amplasare in comuna Sacalaz, sat Beregsau Mare, jud. Timis – evaluat la pretul de 24.840 euro;


2. Teren extravilan, categoria padure, in suprafata S = 3.500 mp., inscris in Cartea Funciara nr. 62889, numar cadastral 740, nr. Top 39/31, cu amplasare in comuna Soimus, sat Fornadia, jud. Hunedoara – evaluat la pretul de 773 euro;


3. Teren extravilan, categoria padure, in suprafata S = 4.300 mp., inscris in Cartea Funciara nr. 62890, numar cadastral 741, nr. Top 25/23/1, cu amplasare in comuna Soimus, sat Fornadia, jud. Hunedoara – evaluat la pretul de 906 euro;


Potrivit dispozitiilor art. 91 din Legea 85/2014 terenurile se vor vinde libere de sarcini.3. LUAREA LA CUNOSTINTA DE CATRE CUMPARATORCumparatorul ia la cunostinta:

ca bunurile sunt vandute in starea fizica in care sunt, fara nici o garantie din partea lichidatorului judiciar sau a debitorului, pe principiul “ vazut-placut-cumparat”

despre starea fizica a lor;

Toate taxele aferente vânzării vor fi suportate de cumparator.4. REGULAMENT DE DESFASURARE A LICITATIEI4.1. PREVEDERI PRIVIND DESFASURAREA LICITATIEI


A) Loc de desfasurare


Licitatiile publice vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Timisoara, B-dul Revolutiei nr. 13, ap. 2 demisol, jud. Timis.


B) Data licitatiei


Licitatiile publice vor avea loc saptamanal in aceeasi zi a saptamanii, cu repetarea lunara a anuntului de valorificare. Prima sedinta va avea loc in data de _____________ ora ___00 , urmand ca urmatoarele sedinte sa aiba loc la datele de _______________ ora ____00 si respectiv la data de_______________ ora ____00 .


C) Pretul de pornire al licitatiei


In anexa atasata prezentului Regulament de valorificare sunt prezentate preturile de pornire pentru fiecare teren in parte, conform Raportului de Evaluare intocmit de catre evaluatorul autorizat ANEVAR
- QUANTUM EVALUARI SRL.


La primele 3 (trei) sedinte de licitatie pretul de pornire este 100% din valoarea de piata exclusiv TVA, stabilita pentru fiecare bun in parte in Raportul de evaluare.

La urmatoarele 3 (trei) sedinte de licitatie pretul de pornire este 95% din valoarea de piata exclusiv TVA stabilita pentru fiecare bun in parte in Raportul de evaluare.

La urmatoarele 3 (trei) sedinte de licitatie pretul de pornire este de 90% din valoarea de piata exclusiv TVA stabilita pentru fiecare bun in parte in Raportul de evaluare.

La urmatoarele 3 (trei) sedinte de licitatie pretul de pornire este de 85% din valoarea de piata exclusiv TVA stabilita pentru fiecare bun in parte in Raportul de evaluare.

La urmatoarele 3 (trei) sedinte de licitatie pretul de pornire este de 80% din valoarea de piata exclusiv TVA stabilita pentru fiecare bun in parte in Raportul de evaluare.

Daca se ajunge la 80% din pretul evaluat si nu s-au vandut bunurile, se convoaca un nou Comitet al Creditorilor pentru stabilirea unei noi modalitati de valorificare a acestora.


Pretul la care se vor adjudeca bunurile va fi achitat in contul de lichidare nr. RO60BRDE360SV64325063600 deschis pe seama debitoarei la BRD Timisoara.


D) Conditii de participare


Pot participa la licitaţie persoane fizice şi juridice romane sau straine.

Cei interesaţi persoane fizice sau juridice vor depune, sub sancţiunea decăderii, cu 24 de ore inainte de data si ora stabilite pentru licitatie la sediul lichidatorului judiciar din Timisoara, B-dul Revolutiei nr. 13, ap. 2 demisol, jud. Timis, oferta de cumpărare însoţită de următoarele documente (ANEXA 1):


Persoanele fizice:


a. Copie buletin/ carte de identitate (valabilă) pentru persoanele fizice române, respectiv copie paşaport, în traducere legalizată pentru persoanele fizice străine;

b. Procură autentificată notarial pentru persoanele împuternicite sau pentru persoanele care îl însoţesc la licitaţie, după caz (pentru persoanele fizice străine procură notarială pentru interpret sau declaraţie pe proprie răspundere că înţelege limba română);

c. Dovada achitării Regulamentului privind licitatia şi a garanţiei de participare la licitatie (copie chitanţă sau Ordin de plată avalizat de banca plătitoare, conform cu originalul).

d. Declaraţia participantului că nu a vizionat/ a vizionat bunurile scoase la licitaţie şi că înţelege să participe la licitaţie în aceste condiţii cunoscând că nu poate invoca debitoarei sau lichidatorului judiciar vreo pretenţie în legătură cu bunurile scoase la licitaţie cu privire la funcţionalitatea acestora, starea fizică, eventuale deficienţe sau lipsuri, rentabilitate a afacerii, nefiind oferite niciun fel de garanţii din partea organizatorului licitaţiei.


Persoanele juridice:


a. copie Certificat Înmatriculare şi Certificat înregistrare în scopuri de TVA, după caz (pentru persoanele juridice străine copiile se vor depune în traducere legalizată);

b. împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea la licitaţiei emisă de societate şi copie valabilă a buletinului/cărţii de identitate a reprezentantului/reprezentanţilor la licitaţie;

c. Dovada achitării Regulamentului privind licitatia şi a garanţiei de participare la licitatie (copie chitanţă sau Ordin de plată avalizat de banca plătitoare, conform cu originalul).

d. Declaraţia participantului că nu a vizionat/ a vizionat bunurile scoase la licitaţie şi că înţelege să participe la licitaţie în aceste condiţii cunoscând că nu poate invoca debitoarei sau lichidatorului judiciar vreo pretenţie în legătură cu bunurile scoase la licitaţie cu privire la funcţionalitatea acestora, starea fizică, eventuale deficienţe sau lipsuri, rentabilitate a afacerii, nefiind oferite niciun fel de garanţii din partea organizatorului licitaţiei.


Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 500 lei exclusiv TVA si se achită in numerar, pe seama lichidatorului judiciar CONSULTIM LICHIDARI SPRL, la sediul lichidatorului judiciar din Timisoara, B-dul Revolutiei nr. 13, ap. 2 demisol, jud. Timis.


Garantia de participare la licitatie este in cuantum de 10% din pretul de pornire al activelor ofertate si se va achita cu OP pe seama debitoarei in contul de lichidare nr. RO60BRDE360SV64325063600 deschis pe seama debitoarei la BRD Timisoara.

Garantia de participare la licitatie pentru adjudecatar va constitui avans din pret, celorlalti participanti la licitatie urmand a li se returna aceasta garantie.


Neachitarea oricareia dintre sume (garantia de participare la licitatie si respectiv costul prezentului regulament) in conditiile de mai sus, precum şi nedepunerea vreunuia dintre documentele solicitate conduce în mod automat la respingerea de la sedinta de licitat a participantului, pentru aceste motive.


4.2. VALORIFICAREA PRIN LICITATIE PUBLICA


Participarea la licitatie va fi permisa numai dupa ce cumparatorii vor face dovada depunerii actelor prevazute la punctul 4 D din prezentul Regulament, a achitarii garantiei de participare la licitatie si a achitarii pretului regulamentului.

Documentatia de participare la licitatie se va depune in original la sediul lichidatorului judiciar din Timisoara, B-dul Revolutiei, nr. 13, ap. 2 demisol, cu 24 de ore inainte de data si ora stabilite pentru licitatie.

Orice documentatie depusa cu nerespectarea prevederilor prezentului regulament sau peste termenul stabilit nu va fi luata in considerare.


Modalitatea de valorificare este prin licitatie publica cu strigare, cu pas de licitatie stabilit si comunicat ofertantilor de catre organizatorul licitatiei inainte de inceperea sedintei de licitatie, pas de licitatie ce nu va putea fi mai mare de 10% din valoare bunurilor scoase la licitatie.


In cadrul sedintei de licitatie imobilele se vor adjudeca celui care dupa trei strigari succesive facute la intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari, ofera pretul cel mai mare, chiar si atunci cand, in lipsa de alti concurenti a fost singurul ofertant, astfel:

daca cel putin 2 ofertanti ofera pretul de pornire, licitatia se va derula in crestere fata de pretul de pornire al licitatiei, bunul fiind adjudecat celui care ofera cel mai bun pret;

daca exista un singur ofertant si a oferit pretul de pornire, bunul se va adjudeca acestuia urmand procedura finala;5. PLATA PRETULUIAdjudecatarul bunurilor prin licitatie publica va depune pretul la dispozitia lichidatorului in termen de maxim 30 de zile calendaristice, tinandu-se seama de garantia depusa in contul pretului.

Plata pretului in rate sau peste termenul de 30 de zile este permisa numai cu acordul prealabil al Comitetului Creditorilor.

Daca adjudecatarul nu depune pretul in termenul mentionat acesta va pierde garantia de 10%, aceste sume devenind venit la fondul destinat platii creditorilor.

Adjudecatarul va putea sa achite la termenul de licitatie pretul oferit initial, in care caz va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie.

Suma datorata de fostul adjudecatar se stabileste de lichidator prin proces-verbal de licitatie, care constituie titlu executoriu. Aceasta suma se va retine cu precadere din garantia depusa.
Plata se va face in lei la cursul BNR din data platii in contul de lichidare nr. RO60BRDE360SV64325063600 deschis pe seama debitoarei la BRD Timisoara.6. TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATEIn privinta bunurilor imobile, Contractul de vanzare cumparare se va semna in forma autentica in termen de maximum 15 zile de la data incasarii integrale a pretului vanzarii.

In acest sens, adjudecatarul va fi convocat de catre lichidatorul judiciar pentru semnarea contractului de vanzare cumparare in forma autentica cu indicarea datei, orei si locului stabilit pentru semnare.


7. CONTESTATIIPrin depunerea ofertei si achizitionarea Regulamentului, potentialii cumparatori si-au insusit si au inteles termenii si conditiile de participare la licitatie si nu vor formula contestatii.8. ALTE CLAUZELichidatorul isi rezerva dreptul de a amana data de desfasurare a licitatiei si pretul acesteia, notificand acest lucru in presa centrala si locala, in cazul aparitiei unor evenimente deosebite.
LICHIDATOR JUDICIAR

SCP CONSULTIM LICHIDARI SPRL
SC CONSULTIM LICHIDARI SPRL

TIMISOARA, B-DUL REVOLUTIEI, NR.13, AP.2

CUI: RO20694608, NR.INREG. UNPIR: RFO II 0229

TEL: 0256/272968, FAX: 0374090429

lichidari.consultim@gmail.com, office@consultimlichidari.ro


CONTACTEAZA-NE

ADRESA
Consultim Lichidări SPRL
Bd. Revoluției 1989, nr. 13
Timișoara

TELEFON
0256 272 968

FAX
0374 090 429

EMAIL
pin